25 Септември 2016
  БГ
 
   

Архив съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Относно: надзорна практика на Комисията за финансов надзор по прилагане на разпоредбата на чл. 38, ал.3 от  Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар (Наредба № 8).

      1. ПИСМО ДО ЕМИТЕНТИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, РЕГИСТРИРАНИ В ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

      2. ПИСМО ОТ КФН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      Уважаеми колеги,

      Уведомяваме Ви, че Централен депозитар възобновява налагането на санкции съгласно Правилника, считано от  01.06.2016 година.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД АД

 

      Уважаеми колеги,

      Във връзка със стартирането на новата Система за Клиринг и Сетълмент (СКС) на 29.02.2016г., Ви информирам за следните действия, които е необходимо да предприемете или да имате предвид:

 1. Всички сделки, сключени до 26.02.2016г. включително, ще приключат в старата информационна система.
 2. Данните за сделките от т.1 и корекции по тях, трябва да бъдат изпращани във формат, съответстващ на старата информационна система, независимо от датата на изпращане.
 3. ОТС сделките, които се обработват със съкратен сетълмент цикъл, ще приключват със стандартната продължителност(Т+2) през периода от 29.02.2016г. до 02.03.2016г.
 4. Считано от 01.04.2016г. OUT файловете ще бъдат компресирани със ZIP, вместо с ARJ. Тестове с новия формат за компресиране ще могат да се правят от 07.03.2016г.
 5. Информацията за репо-сделките, сключени до 26.02.2016г., следва да се изпраща в настоящия формат с таблица в EXCEL. За всички активни, към 29.02.2016 г.,  „РЕПА” е задължително да бъдат изпратени нови съобщения МТ527, след стартирането на новата СКС, независимо от това дали вече има изпратена информация за тях в стария формат. Изпращането на съобщенията е за подновяване на вписването им в регистъра. Съобщенията за тези „РЕПА” следва да бъдат изпратени най-късно  до 11.03.2016г. Липсата на съобщение МТ 527, ще се отрази на данните в регистъра на REPO сделките и изпращаната информация към КФН.
 6. Необходимо е, до 25.02.2016г., да бъдат изпратени данни за тестовите и реалните BIC. Формата на информацията трябва да бъде: Глобален № на Участника; Тестови BIC; Реален BIC
  Данните трябва да бъдат попълнени, независимо дали тестовия и реалния BIC съвпадат. Информацията изпращайте на infoswift@csd-bg.bg.
 7. Считано от 29.02.2016г., ще е възможно да се откриват сметки oт тип 45 (на глобален попечител, по чл. 41, ал. 1 от ЗПФИ );
 8. Във връзка с особеностите на новата информационна система, от 29.02.2016г. влизат в сила следните промени в Тарифата за цените и услугите на „Централен депозитар“ АД:
  • В т..3.9 от Раздел III, размерът на таксата става идентичен на таксата по т..2 (0.15 лв.) от същия раздел, а не както е в сегашния вариант – идентичен с размерът на таксата по т..3.2 (0.45 лв.);
  • В т..3.10 от Раздел III, размерът на таксата става идентичен на таксата по т..2 (0.15 лв.) от същия раздел, а не както е в сегашния вариант – идентичен с размерът на таксата по т..3.2 (0.45 лв.);
  • В т. 3.11 от Раздел III, размерът на таксата става идентичен на таксата по т..2 (0.15 лв.) от същия раздел, а не както е в сегашния вариант – 2/3 от размерът на таксата по т..3.2 (0.30 лв.);
  • Текстът в т.22.2, от Раздел ІІ, се променя на: „При второ и следващо лихвено  плащане на лихва, по една и съща облигационна емисия, в рамките на една  и съща календарна година, се заплаща 50% от таксата по т.22.2. Отстъпката се прилага и при второ и следващо плащане на главница, в рамките на една и съща календарна година.”
 9. С влизането в сила на новата информационна система, Централен депозитар ще продължи да предлага седмичен бюлетин, за който вече няма да  се заплаща такса за абонамент. Бюлетинът ще бъде достъпен свободно на интернет страницата на Централен депозитар АД. Сумите, които вече са заплатени за получаването на бюлетина за 2016г., ще бъдат възстановени.
 10. За записването на права се въвежда временна организация, за периода от 29.02.2016г. до въвеждането в експлоатация на съобщенията за корпоративни събития. Записването ще се извършва чрез следните съобщения:
 • MT540 – за члена на ЦД, който обслужва записването:

{1:F01BICОБСЛУЖВАЩЗАПИСВАНЕТОAXXX№СЪОБЩЕНИЕ}{2:I540BICПРИКОЙТОЕКЛИЕНТАXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (YYYYMMDD)
:98A::TRAD//ДАТА НА СДЕЛКАТА (YYYYMMDD)
:35B:ISIN ЕМИСИЯ ПРАВА
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/БРОЙ АКЦИИ,
:97A::SAFE//КЛИЕНТСКА ЕМИТЕНТСКА Сметка НА ЕМИТЕНТА В РЕГИСТЪРА
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX14
:22F::SETS//YSET
:16R:SETPRTY
:95P::DEAG//BIC НА ЧЛЕНА, ЧИЙТО КЛИЕНТ ЗАЯВЯВА ЗАПИСВАНЕ
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::BUYR//BIC НА ЧЛЕНА, КОЙТО ОБСЛУЖВА ПРОЦЕДУРАТА ПО ЗАПИСВАНЕ
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDPBGSF
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}

 • MT542 – за члена на ЦД, който обслужва клиент, който заявява записване:

{1:F01BICПРИКОЙТОЕКЛИЕНТАAXXX№СЪОБЩЕНИЕ}
{2:I542BICОБСЛУЖВАЩЗАПИСВАНЕТОXXXXN}{4:
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО (YYYYMMDD)
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD//OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (YYYYMMDD)
:98A::TRAD//ДАТА НА СДЕЛКАТА (YYYYMMDD)
:35B:ISIN ЕМИСИЯ ПРАВА
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/БРОЙ АКЦИИ,
:97A::SAFE//СМЕТКА ЗА ПРАВА В РЕГИСТЪРА НА КЛИЕНТА ЗАЯВИЛ ЗАПИСВАНЕ
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:22F::SETR/CDAD/XX14
:22F::SETS//YSET
:16R:SETPRTY
:95P::REAG//BIC НА ЧЛЕНА, КОЙТО ОБСЛУЖВА ПРОЦЕДУРАТА ПО ЗАПИСВАНЕ
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::SELL//BIC НА ЧЛЕНА, ЧИЙТО КЛИЕНТ ЗАЯВЯВА ЗАПИСВАНЕ
:16S:SETPRTY
:16R:SETPRTY
:95P::PSET//CEDPBGSF
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
-}

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦД АД

 

      Относно: Годишни вноски за членство

      Уважаеми Дами / Господа,

      Съгласно Раздел I, т.2 от Тарифата за цените и услугите на Централен депозитар АД, годишните вноски за членство се заплащат, както следва:

 • тримесечно в размер 1/4 от годишната вноска, до 5-то число на първия месец от съответното тримесечие, или
 • пълната годишна такса с отстъпка до 15 януари, равна на 11 месечни вноски.

      Моля тези от Вас, които желаят да им бъде удържана пълната годишна такса с отстъпка, да преведат нужните средства за захранване на сметките си към ЦД АД и да заявят таксуване на пълната годишна, за всеки един вид членство/такса до 15 януари 2016 г., чрез изпращане на имейл до посоченото лице за контакт.

Лице за контакт:
Юлиян Динков, тел. 02 939 1988
J.Dinkov@csd-bg.bg

 

     
     
     

 

   
 
   
iso iso